Opći uvjeti korištenja vixa darovne kartice/kupona

Izdavatelj vixa darovne kartice/kupona je BIOMEDIA usluge j. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Lj.Posavskog 25 h (u nastavku Izdavatelj).

Ovim općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenja vixa darovne kartice. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog korisnika vixa darovne kartice pri korištenju vixa darovne kartice koje uključuje uplate sredstava na vixa darovnu karticu ili korištenje kartice kao sredstvo plaćanja pri kupnji. Preuzimanjem kartice Korisnik prihvaća ove opće uvjete poslovanja.

Korištenje vixa darovne kartice

1. vixa darovna kartica je sredstvo plaćanja u elektronskom obliku, opremljena jedinstvenim

identifikacijskim brojem ( kodom), u nastavku imenovanim „broj darovne kartice“. Izdavatelj

je izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik kartice i u skladu s općim

uvjetima obvezan ju je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u internet trgovini

Izdavatelja.

2. Izdavatelj vixa darovne kartice na koju se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u

kunama je društvo BIOMEDIA usluge j. d.o.o., Lj.Posavskog 25h, Zagreb.

3. vixa darovna kartica može se koristiti isključivo u Internet trgovini vixa.

4. vixa darovna kartica je izdana i postaje sredstvo plaćanja s gotovinskom uplatom ili uplatom s

jednim od elektronskih sredstava plaćanja koje prima Izdavatelj. Korisnik kartice ima pravo prikupljati

sredstva na vixa darovnoj kartici.

5. Uplaćeni iznos na preuzetoj vixa darovnoj kartici predstavlja zamjenu jednoga sredstva plaćanja

drugim.

6. vixa darovnu karticu mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

7. Pri uplati sredstava na vixa darovnu karticu Korisniku se ne odobravaju popusti.

8. Aktualno stanje na svojoj darovnoj kartici moguće je provjeriti putem komunikacijskih kanala izdavatelja .

Vrijednosti

9. Najniži mogući iznos uplate na vixa darovnu karticu je 50,00 kn.

10. Iznos na vixa darovnoj kartici važeći je 1 godina od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 1

godine od uplate nepotrošeni iznos na kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti.

11. Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na kartici.

12. Ukupan uplaćen iznos na vixa darovnoj kartici moguće je koristiti višekratno.

13. Korisnik vixa darovne kartice ponovnom uplatom može povećati iznos na kartici. Broj uplata na

vixa darovnoj kartici nije ograničen .

14. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na vixa darovnoj kartici.

15. S plaćanjem računa za kupnju trgovačke robe iznos na vixa darovnoj kartici se umanjuje za iznos

uplate.

16. Obveza Izdavatelja vixa darovne kartice nastaje u trenutku kada, Korisnik vixa darovne kartice

uplati iznos na vixa darovnu karticu U slučaju gubitka, krađe kartice ili oštećenja koje onemogućuje

korištenje kartice BIOMEDIA usluge j. d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu vlasniku kartice. Izdavatelj

može odbiti vixa darovnu karticu ako utvrdi da je darovna kartica krivotvorena ili da je njena valjanost

istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj. Izdavatelj nije dužan

provjeravati identitet donositelja kartice pri njezinom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak

darovne kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene kartice. Obveza Izdavatelja vixa

darovne kartice prestaje u trenutku kada ju Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom

valjanosti darovne kartice ili ako darovna kartica postane nevažeća zbog bilo koje od okolnosti iz

ovih općih uvjeta.

17. Korisnik vixa darovne kartice s karticom može plaćati račun za kupnju trgovačke robe. Plaćanje računa je moguće samo uz fizičko predočenje kartice, s time da se Korisnik kartice pritom nije dužan identificirati.

18. Za svaki broj vixa darovne kartice Izdavatelj u svom računalnom sustavu vodi bazu podataka o

svim transakcijama koje su bile obavljene s karticom i koje omogućavaju precizan pregled stanja i

kretanja uplaćenih sredstava na kartici. Osim vrste i iznosa transakcije zabilježen je i datum i točno

vrijeme transakcije kada je bila obavljena.

19. Baza podataka o transakcijama na vixa darovnim karticama sistemski je zaštićena.

20. Sve transakcije obavljene na vixa darovnoj kartici zabilježene su na računu koji ispostavlja

Izdavatelj pri čemu je zabilježen iznos transakcije te novo stanje iznosa na vixa darovnoj kartici. Iz

sigurnosnih razloga na računu su ispisana samo zadnja četiri broja kartice.

21. Korisnik uplatom iznosa preuzima Opće uvjete poslovanja s vixa darovnom karticom te se smatra

da ih prihvaća i da je s istima upoznat.

Obveze imatelja vixa darovne kartice

22. Korisnik vixa darovne kartice karticu može koristiti samo tako da upiše kod sa kartice kao

sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na

dm darovnoj kartici, Korisnik kartice mora doplatiti razliku. U slučaju da je vrijednost kupnje niža od

vrijednosti iznosa na vixa darovnoj kartici, ostatak vrijednosti je zabilježen u središnjoj bazi podataka i

kupac ga može iskoristiti unutar razdoblja trajanja vixa darovne kartice.

23. Korisnik vixa darovne kartice može karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se

obavlja izručenjem kartice. Novi Korisnik s prijenosom prava na vixa darovnu karticu stječe sva prava

koja je imao prethodni Korisnik.

Ostale odredbe

24. Na vixa darovnu karticu nije dopušteno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom

kartica će se smatrati nevažećom.

25. Korisnik može odbiti ispunjenje obveze iz poklon kartice ako utvrdi da je poklon kartica

krivotvorena ili je istekla njezina valjanost, odnosno kartica je tako uništena da nije moguće razabrati

njezin sadržaj

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

26. O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će korisnika obavijestiti putem internetske

stranice www.vixa.com.hr Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave na

navedenoj web stranici , a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu

Izdavatelju.

Aktualni Opći uvjeti poslovanja dostupni su na Internet adresi vixa.com.hr BIOMEDIA usluge j.d.o.o.

Shopping Cart
X
Scroll to Top